Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LIPCE OGŁASZA NABÓR na stanowisko ANIMATOR KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LIPCE
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko ANIMATOR KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku

I. Umowa:
Umowa o pracę, 1/2 – etatu
II. Miejsce pracy:
Wiejskim Domu Kultury, 77-420 Lipka, Wielki Buczek 51
III. Składanie oferty:
– Osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce: ul. 4 Dywizji Piechoty 2, 77-420 Lipka
– Pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lipce: ul. 4 Dywizji Piechoty 2, 77-420 Lipka
Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Nabór na stanowisko Animator kultury”.
Termin składania dokumentów: do 8 lipca 2022 do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce)
IV. Najważniejsze zadania:
1. planowanie kalendarza imprez i propozycji programowych w Wiejskim Domu Kultury
w Wielkim Buczku, w tym: organizacja imprez i wydarzeń;
2. edukacja kulturowa, przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć, wydarzeń, konkursów, warsztatów;
3. inicjowanie działań amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem interesujących i wartościowych zjawisk kulturalno-artystycznych stanowiących o bogactwie regionu;
4. inspirowanie powstawania i prowadzenie działalności nowych grup oraz kół artystycznych, kół zainteresowań;
5. koordynacja edukacji kulturalnej w zakresie realizacji działań edukacyjnych, tworzenie projektów kulturalnych, nawiązywanie współpracy z instruktorami i środowiskiem artystycznym ;
6. utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami i grupami nieformalnymi współpracującymi z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipce, zbieranie informacji
o oczekiwaniach i potrzebach kulturalnych społeczności;
V. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie/wyższe (mile widziane artystyczne)
2. Zainteresowania artystyczne;
3. Predyspozycje do pracy w środowisku lokalnym;
4. Predyspozycje lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
8. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
9. Dyspozycyjność, gotowość do pracy o różnych porach dnia, w różne dni tygodnia;
VI. Predyspozycje osobowościowe:
1. Samodzielność i zaangażowanie;
2. Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność;
3. Kreatywność, pomysłowość;
4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista;
5. Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
6. Duża motywacja do pracy;
7. Odporność na stres;
8. Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności;
9. Umiejętność pracy ze zróżnicowanymi wiekowo grupami (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy);
VII. Oferujemy:
1. umowę o pracę;
2. udział w ciekawych i różnorodnych projektach kulturalnych;
3. współuczestniczenie w kreowaniu oferty kulturalnej;
4. możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwoju zawodowego;
VIII. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia;
5. Kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;
6. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego;
7. Oświadczenie, o braku toczącego się postępowania karnego i skarbowego;
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Animatora Kultury;
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Uwaga: wszystkie dokumenty – kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem. List motywacyjny, CV, kwestionariusz oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
IX. Inne informacje.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.
Informacja o ogłoszeniu, oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
-/-
Arkadiusz Porbes

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
ogłasza nabór na stanowisko:
młodszy bibliotekarz

Warunki pracy:
Wymiar etatu: ½ etatu
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce, Filia biblioteczna w Łąkiem

Oferujemy:
– Ciekawe środowisko pracy.
– Możliwość rozwoju osobistego.
– Szkolenia.

Wymagania niezbędne:
– Minimum wykształcenie średnie, preferowane humanistyczne.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
– Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

Wymagania dodatkowe:
– Umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych, działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
– Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
– Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
– Łatwość nawiązywania kontaktów.
– Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki.
– Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
– Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
– Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
– Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
– Dyspozycyjność pracy w soboty i święta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– Organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych, zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
– Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
– Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
– Opracowywanie zbiorów.
– Udzielanie informacji.
– Skontrum księgozbioru.
– Dbałość o stan powierzonego mienia.
– Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, Facebook).
– Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Wymagane dokumenty:
– List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
– Życiorys (CV).
– Kopie świadectw pracy.
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
– Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.
– Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych.
– Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych”.

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do 6 sierpnia 2021 r. osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, ul. 4 Dywizji Piechoty 2, 77-420 Lipka lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do sekretariatu GOK w Lipce).
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.
Dokumenty, które wpłyną do GOK w Lipce po terminie, nie będą rozpatrywane
i nie podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.goklipka.pl
Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce zastrzega sobie prawo
do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.goklipka.pl

Opublikował: Bartłomiej Kabattek
Publikacja dnia: 08.07.2021
Dokument z dnia: 07.07.2021