Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Regulamin funkcjonowania monitoringu w GOK

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony i przetwarzania danych osobowych realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipce w postaci odpowiednich paragrafów dodawanych do regulaminów istniejących w GOK w Lipce: regulaminach konkursów, przeglądów lub festiwali, regulaminach wydarzeń realizowanych przez naszą placówkę regulaminie Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipce itp.
Poniżej udostępniamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w GOK w Lipce, miejsca instalacji kamer , wokół budynku, rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. danych osobowych w sprawie dokumentacji przetwarzania oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), z art. 147 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1749 z późn. zm.) w kwestii rejestracji obrazu i dźwięku w odniesieniu do czynności procesowych, a także ustawa z dni 20 marca 2009r.o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2139 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011r., Nr 16, poz. 73– kwestia zapewnienia poprzez wideo nadzór bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 )
2. Infrastruktura GOK w Lipce objęta monitoringiem wizyjnym to teren wokół budynku Domu Kultury: wejścia, na tyłach budynku.
3. Celem monitoringu jest: zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz osób przebywających na terenie budynku Domu Kultury w Lipce oraz w jego obrębie w odległości do 30 metrów; ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu oraz ustalanie ich sprawców; wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą będącą własnością Domu Kultury w Lipce.
4. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Dane zapisane za jego pomocą przechowywane są przez okres 30 dni od zapisu. Nośniki elektroniczne zawierające zapis tych danych, dla których cel przetwarzania ustał, zostają pozbawione zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, będą zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie / odzyskanie danych osobowych.
5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nierejestruje się dźwięku (fonii). Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
6. System monitoringu wizyjnego w Domu Kultury w Lipce składa się z:
a. kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku Domu Kultury w Lipce oraz w obszarach
wskazanych w pkt. 2 w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
c. monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
7. Dostęp do systemu rejestracji, znajdującego się na terenie Domu Kultury w Lipce, jak również do obrazu i zapisu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnione osoby, zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego nadawane są zgodnie z zakresem czynności służbowych na wniosek Administratora Danych. Wszelkie zmiany dotyczące użytkowania systemu monitoringu wizyjnego, takie jak rozwiązanie umowy o pracę lub zmiana zakresu czynności służbowych są przesłanką do unieważnienia upoważnienia i odnotowanie tego faktu w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
8. Budynek Domu Kultury w Lipce jest oznakowany stosownymi piktogramami – tabliczkami informującymi o monitoringu oraz umieszczonymi w kilku miejscach planszami z regulaminem monitoringu.
9. Dostęp do rejestratorów nagrań posiada pracownik wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych. Hasło dostępu do rejestratorów jest zmieniane w przypadku takiej konieczności. O zmianie hasła decyduje dyrektor Domu Kultury. Hasła utrzymywane są w tajemnicy również po upływie ich ważności.
10. Przed przystąpieniem do pracy z systemem monitoringu wizyjnego, użytkownik systemu zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń monitoringu oraz oględzin swojego stanowiska pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia, iż miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych, użytkownik systemu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora Danych albo Inspektora Danych Osobowych
11. W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe, poza obszarem przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób zapewniających poufność, integralność i rozliczalność tych danych. Umożliwia się przekazywanie, wgląd do zbiorów danych osobowych upoważnionym do tego służbom (Policja, Prokuratura, Sąd) na podstawie pisemnego wniosku kierownika danej jednostki. Dane ww. służbom przekazywane są na nośnikach zewnętrznych w postaci płyty CD, pendrive, e – mail. Przekazywanie danych odbywa się tylko i wyłącznie poprzez osoby do tego uprawnione. Przekazania danych odnotowane jest w ewidencji w sposób chronologiczny i odbywa się poprzez sporządzenie notatki służbowej przez pracownika Domu Kultury w Lipce.
12. Realizujemy prawo do udostępniania danych zawartych w nagraniach z monitoringu osobom, których te nagrania dotyczą. Przeglądanie materiału możliwe jest przez podanie określonej daty i godziny.
13. Odmowa udostępniania danych następuje w następujących wypadkach:
a. Jeśli w ten sposób mogłyby zostać udostępnione informacje publiczne na temat osób trzecich, zarejestrowanych na nagraniu. Spowodowane jest to brakiem możliwości dotarcia do tych osób i uzyskania od nich zgody na udostępnienie informacji publicznej na ich temat.
b. Jeśli udostępnienie danych jest niemożliwe z powodu skasowania nagrania z monitoringu po upływie okresu określonego w niniejszym regulaminie (punkt 3.)
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, a także osoba przez nią upoważniona.

Lipka, dn. 06.08.2018r.