POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Lipce w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, podmiotów współpracujących z GOK, oraz innych zainteresowanych stron, związanych z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych informacji kierownictwo GOK przyjęło następującą Politykę Bezpieczeństwa Informacji i ochrony danych osobowych:
1. Jesteśmy świadomi ważności informacji przetwarzanej w GOK i będziemy stwarzać warunki, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, w tym również poprzez zabezpieczenie na jej ochronę odpowiednich środków finansowych.
2. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i kontraktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Wdrożyliśmy zabezpieczenia i rozwiązania bezpieczeństwa i na bieżąco pracujemy nad udoskonaleniem.
4. Za bezpieczeństwo informacji odpowiada każdy właściciel zasobów na swoim stanowisku pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa kontroluje niezależny wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych.
6. Na podstawie niniejszej Polityki zostały sformułowane poszczególne cele w zakresie bezpieczeństwa informacji, które są realizowane poprzez odpowiednie polityki i inne zabezpieczenia organizacyjno-techniczne, obejmujące w szczególności:
6.1. zapewnienie wykształcenia i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji 6.2. zapewnienie ciągłości działania GOK;
6.3. zakomunikowanie pracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji;
6.4. raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.
6.5. Dokonywane szacowania ryzyka zgodnie z przyjęta metodą i kryteriami akceptacji ryzyka.
7. Obowiązkiem wszystkich pracowników i współpracowników GOK w Lipce jest przestrzeganie zasad postępowania z informacjami.
8. Pracownicy ciągle doskonalą się i wyciągają wnioski z błędów.
Niniejsza Polityka oraz inne dokumenty wewnętrzne związane z bezpieczeństwem w GOK zostały zaakceptowane przez Dyrektora oraz zakomunikowane wszystkim pracownikom, którzy zostali zobligowani do ich stosowania.
Nad przestrzeganiem Polityki czuwa Administrator – Dyrektor GOK , Inspektor Ochrony Danych.
Polityka Bezpieczeństwa Informacji została zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym. Niniejszy dokument komunikuje się publicznie poprzez: publikację na stronie internetowej, spotkania, szkolenia, audyty.

Lipka, 08.06.2018r.