«

»

Paź 19

Moja Mała Ojczyzna – Konkurs

moja-mala-ojczyzna

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„ MOJA MAŁA OJCZYZNA ”

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pn. „MOJA MAŁA OJCZYZNA ”

  1. ORGANIZATOR KONKURSU:

  KOŁO HISTORYCZNE DZIAŁAJĄCE PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LIPCE

  1. PRZEDMIOT KONKURSU:

SAMODZIELNIE WYKONANA PRACA PLASTYCZNA

  1. CELE KONKURSU:

– zachęcanie do zainteresowania się kulturą, obyczajami, tradycjami

i walorami przyrodniczymi związanymi z własnym regionem;

– umacnianie regionalnej tożsamości, lokalnej integracji;

– promowanie walorów swojej miejscowości, gminy

( obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów);

– rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

IV. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipka,

w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria kl. IV-VI SP

II kategoria kl. VII i II i III gimnazjum

III kategoria uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną

w formacie A2 i formacie A3.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie pracy.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Tematem prac powinno być odniesienie się do miejsc, przyrody, symboli, obiektów, zwyczajów charakterystycznych

dla Lipki i całej gminy.

Prosimy o załączenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: Imię i Nazwisko, wiek, numer telefonu, dodatkowo zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Prosimy o dostarczenie prac do Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lipce

do dnia 23 października 2017 r. do godz. 16:30.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Prace zgłaszane po terminie nie będą przyjmowane.

VI. OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa a wyniki zostaną 
Ogłoszone w dniu 11 listopada 2017 r. o godzinie 17:00 podczas „NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI” w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce.
2. Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria: nowatorskość, estetyka wykonania, walory artystyczne, stopień trudności, kreatywność.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stron
ie internetowej www.goklipka.pl, na facebooku oraz w lokalnych mediach po 11 listopada 2017r.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
Prace należy odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Prace, które nie zostaną odebrane przechodzą na własność organizatora.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji konkursu lub idei konkursu.