Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipce, prowadząca działalność przy ul. IV Dywizji Piechoty WP 2, 77-420 Lipka, NIP: 767-10-88-267.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@goklipka.pl lub pisemnie na adres siedziby GOK.
 3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych ze świadczeniem usług związanych z obsługą czytelnika biblioteki gminnej,
  2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem zajęć dla członków zespołów GOK,
  3. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w GOK.
 4. Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych jest dobrowolne.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane:
  1. do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. w przypadku braku świadczenia usług przez GOK dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejski Obszarem Gospodarczym.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do pozyskanych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipce. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce www.goklipka.pl/rodo. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: adam@adammichniewicz.pl.

Skip to content