REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GOK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora GOK

nr 3/2018 z dnia 03.09.2018 r.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w zajęciach organizowanych przez Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty 2, 77-420 Lipka

zwanym dalej „GOK”.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań, wychowanie przez sztukę.

2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. W imieniu uczestników małoletnich (dzieci i młodzieży do lat 18) sprawy organizacyjne dotyczące zajęć, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 3

Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez GOK jest:

1) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,

2) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, lub przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika (w przypadku osób małoletnich) na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnika zajęć), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,

§ 4

1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.

2. Zapisu na zajęcia można dokonać:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce, w godzinach pracy GOK,

podając: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania,telefon kontaktowy (w przypadku uczestników małoletnich – telefon kontaktowy rodzica/opiekuna) .

3. W przypadku niektórych zajęć o przyjęciu do grupy decyduje instruktor, biorąc pod uwagę stopień umiejętności uczestnika.

4. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku kulturalno-oświatowego.

5. Uczestnicy zespołów i kół zainteresowań zobligowani są do prezentowania swoich osiągnięć na imprezach organizowanych przez GOK według kalendarza imprez.

III. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

§ 5

1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów.

2. Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora w czasie trwania zajęć.

3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

4. Podczas oczekiwania na zajęcia, odpowiedzialność za uczestnika zajęć w przypadku osób małoletnich ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

5. Odpowiedzialność za dotarcie na zajęcia i powrót do domu osoby małoletniej spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach.

6. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się zajęcia.

7. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu GOK.

W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§ 6

1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez GOK w porozumieniu z instruktorem zajęć.

2. GOK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, a w wyjątkowych okolicznościach ( np. choroby instruktora, organizacji wydarzeń i imprez) odwołania zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia, rodziców/prawnych opiekunów uczestników zajęć.

§ 7

1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

3. Minimalną liczbę uczestników, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala się na 5 – 10 osób w zależności od rodzaju zajęć. Maksymalną liczbę uczestników dla danej grupy zajęciowej ustala się na 12.

4. GOK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

§ 8

Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem (dot. uczestników małoletnich ) w zajęciach organizowanych przez GOK poza budynkiem:

1) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,

2) zajęcia wyjazdowe (np. wycieczki, występy , koncerty) wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

§ 9

1. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na korytarzu, w pracowniach lub w szatni.

2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe

wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego na:

1) przetwarzanie i publikowanie przez GOK danych osobowych uczestnika zajęć zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych / dla potrzeb związanych z realizacją zajęć,

2) nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć i wykonanych prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GOK.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje dyrektor GOK.

Skip to content