«

»

Maj 30

2018-06-02 KONKURS – ZGADNIJ SŁOWO – NAGRODA ROWER

Regulamin przyznania nagrody

w losowaniu „Zgadnij słowo!”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu i Losowania jest Gminny Ośrodek Kultury, z siedzibą w Lipce, przy ul. 4 Dywizji Piechoty 2, 77-420 Lipka, który jest fundatorem nagrody.

 2. Jedynym podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób trzecich związane z losowaniem, jest Organizator.

 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Przystąpienie do Losowania jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Losowaniu

 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.goklipka.pl oraz na stoisku Organizatora podczas wydarzenia „Piknik Dzień Dziecka”.

§2

Zasady konkursu i losowania w konkursie

Konkurs „Zgadnij słowo” będzie przeprowadzony w dniu 02.06.2018 r. podczas imprezy PIKNIK Dzień Dziecka na Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku, ul. Sępoleńska 41 w godzinach 15.00-18.00. Organizator zapewni uczestnikom wydarzenia karty do losowania, które po wypełnieniu należy zostawić w pojemniku na stoisku Organizatora.

Zadaniem Uczestnika jest odgadnięcie „słowa” ukrytego w białych kropkach, które znajdują się na placu przy Pomniku Wolności w Lipce.

§3

Zasady uczestnictwa w Losowaniu

  1. Uczestnikiem Gry („Uczestnik”) może być osoba fizyczna w wieku od 6 do 16 lat.

  2. Uczestnicy mogą wziąć udział w Losowaniu jako Uczestnicy pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych,

§4

Wyłonienie zwycięzców Losowania

 1. W Losowaniu mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy złożyli wypełnioną kartę do losowania w pojemniku, na Stoisku Organizatora, podczas wydarzenia PIKNIK Dzień Dziecka.

 2. Nad prawidłowością przebiegu Losowania będzie czuwać Komisja w składzie:

  1. Marta Gram

  2. Małgorzata Karbownik

 3. Losowanie odbędzie się 02 czerwca 2018 r. bezpośrednio po zakończeniu imprezy (ok. godziny 18.00) w lokalizacji wybranej przez Komisję.Komisja wylosuje 1 Uczestnika, który otrzyma Nagrodę.

§5

Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest rower młodzieżowy dla Zwycięzcy.

 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

 3. Zwycięzca Losowania zostanie poinformowany przez Organizatora o wyniku Losowania poprzez podanie informacji na scenie głównej imprezy/wydarzenia.

 4. Zwycięzca Losowania zobligowany jest do poinformowania Organizatora o przyjęciu bądź rezygnacji z nagrody podczas losowania.

 5. Zwycięzca jest zobligowany do osobistego odbioru nagrody w asyście rodzica lub opiekuna prawnego na scenie głównej imprezy.

§6

Dane osobowe

 1. Przystępując do Losowania Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Losowania i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród.

 2. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.

 3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora i Zamawiającego swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Losowaniu lub będzie podstawą niewydania Nagrody. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora i Zamawiającego wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Losowania powinny zostać wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora do dnia 08.06.2018 r.

 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki listowej do siedziby Organizatora.O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listownie. Opinia zostanie wysłana pod adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie www.goklipka.pl

 2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Przystąpienie do Losowania jest dobrowolne.

 4. Przystąpienie do Losowania jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.