«

»

Sty 07

OFERTA PRACY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
ogłasza nabór na stanowisko:
młodszy bibliotekarz

Warunki pracy:

Wymiar etatu: ½ etatu
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce

Oferujemy:

Ciekawe środowisko pracy.
Możliwość rozwoju osobistego.
Szkolenia.

Wymagania niezbędne:

Minimum wykształcenie średnie, preferowane humanistyczne.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych, działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
Łatwość nawiązywania kontaktów.
Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki.
Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji. Dyspozycyjność pracy w soboty i święta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych, zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
Opracowywanie zbiorów.
Udzielanie informacji.
Skontrum księgozbioru.
Dbałość o stan powierzonego mienia.
Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook).
Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
Życiorys (CV).
Kopie świadectw pracy.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych.
Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych”.

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do 27 stycznia 2020r. osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, ul.4 Dywizji Piechoty 2, 77-420 Lipka lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do sekretariatu GOK w Lipce).
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.
Dokumenty, które wpłyną do GOK w Lipce po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: goklipka.pl
Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.goklipka.pl