«

»

Kwi 03

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WIELKIM BUCZKU

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

z dnia 03 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO KIEROWNIKA

WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WIELKIM BUCZKU

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownika Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku. Zatrudnienie od dnia 02 maja 2018 r.

1. Wymiar zatrudnienia:

1/2 etatu (20 godzin tygodniowo) Praca w godzinach popołudniowych od 16.00 do 20.00

2. Miejsce wykonywania pracy: Wiejskim Dom Kultury w Wielkim Buczku,

3. Wymagania:

• obywatelstwo polskie

• niekaralność za przestępstwa umyślne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z

praw publicznych,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

• wykształcenie min. średnie (preferowane pedagogiczne, artystyczne,

• doświadczenie w pracy świetlicowej,

• znajomość, potrzeb środowiska wiejskiego.

• samodzielność i dobra organizacja pracy,

• dyspozycyjność,

• komunikatywność.

4. Zakres zadań osoby zatrudnionej na stanowisku:

• kierowanie samodzielnie działalnością wiejskiej placówki kulturalno-oświatowej,

• organizowanie dla mieszkańców zajęć i imprez okolicznościowych o charakterze

edukacyjnym, wychowawczym, kulturalnym, integracyjnym profilaktycznym,

opiekuńczym sportowym i na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych,

• wdrażanie podstawowych reguł wychowawczych, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

bez nałogów, prowadzenie zajęć świetlicowych,

• organizacja czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku w godzinach popołudniowych ze

szczególnym uwzględnieniem czasu wolnego dzieci i młodzieży od nauki (wakacie, ferie

zimowe),

• układanie planu pracy placówki,

• opracowywanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności WDK w Wielkim Buczku,

• prawidłowa gospodarka materiałowo – finansowa, zgodna z planem finansowym placówki.

• sporządzanie przedkładanie Dyrektorowi GOK w Lipce sprawozdań z działalności WDK w

Wielkim Buczku,

• współpraca z GOK Lipka oraz GBP Lipka, zespołami ARA, Stowarzyszeniami, organizacjami

społecznymi w Wielkim Buczku

• przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• nadzór nad obiektem Wiejskiego Domu Kultury,

• utrzymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przyległym do obiektu

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1 własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2 koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki,

3) własnoręcznie podpisany życiorys,

4) wypełniony i własnoręczne podpisany kwestionariusz osobowy,

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

a) nieposzlakowanej opinii,

b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z

dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.

zm.),

e) posiadanym obywatelstwie polskim,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz, W przypadku pozostawania

w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce przy ul. IV Dyw. Piechoty WP 2 (biuro Administracji) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce przy ul. IV Dyw. Piechoty WP 2, 77-420 Lipka z dopiskiem na kopercie: Konkurs na stanowiska Kierownika WDK w Wielkim Buczku, w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00, Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Termin rozmowy, kwalifikacyjnej mającej na celu sprawdzenie przez Komisję Kwalifikacyjną umiejętności i predyspozycji kandydatów ustała się na dzień 18 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce przy ul. IV Dyw. Piechoty WP 2.

8. Stanowisko kierownika WDK w Wielkim Buczku będzie do objęcia od dnia 02 maja 2018 roku.

Z osobą wyłonioną w drodze naboru, pierwsza umowa zostanie zawarta na 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy a pracę na czas nieokreślony

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce przy ul. IV Dyw. Piechoty WP 2 jak również na tablicy informacyjnej jednostki.

Lech Wiśniewski

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury w Lipce

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>